Bạn đang ở đây

Sư phạm mầm non

Chương trình giáo dục đại học trình độ TC ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ CNH -HĐH đất nước

I. Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung :
Chương trình giáo dục đại học trình độ TC ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ CNH -HĐH đất nước. Các giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khoẻ để đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, c? khả năng đáp ứng được sự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng.
2. Mục tiêu cụ thể :
Giáo viên mầm non trình độ TC sư phạm phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau :

  1. Về phẩm chất :

- Phẩm chất chính trị :
Yêu nước, trung thành với Tổ quốc. là công dân tốt trong cộng đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biết vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước vào việc chăm sóc giáo dục trẻ,.
- Phẩm chất nghề nghiệp :
+ Yêu nghề, say mê, tận tuỵ với công việc. Yêu trẻ, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.
+ Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, nêu gương tốt cho trẻ.
+ Có văn hoá giao tiếp. Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn. Quan hệ tốt với cha mẹ trẻ và cộng đồng, có ý thức vận động cộng đồng và cha mẹ trẻ tham gia xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ, thực hiện xã hội hoá giáo dục.
+ Có khả năng tiếp tục học lên các chương trình đào tạo cao hơn hoặc có thể tuyển chọn, bồi dưỡng vào vị trí quản lý.
+ CÓ Ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh trước những biến đổi của xã hội và ngành GDMN.

  1. Về kiến thức:

- Hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn GDMN.
- Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học GDMN ở trình độ TC để thực hiện tốt công tác chuyên môn.
- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em ở cơ sở GDMN.
- Áp dụng có hiệu quả kiến thức khoa học GDMN vào việc tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.
c. Về kỹ năng:
- Giao tiếp với trẻ; tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ.
- Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.
- Lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế.
- Tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học (thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục -dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ.
- Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.
- Quản lý nhóm, lớp.
- Hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục.
- Tuyên truyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hoá GDMN.
- Theo dõi, xử lý kịp thời các thông tin về ngành học.
- Phân t?ch và đánh giá hiệu quả công việc của đồng nghiệp và bản thân.
d. Về thái độ:
- Trên cơ sở có kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm, sinh viên tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bản thân, có thái độ tốt với trẻ và nghề gíao viên mầm non. CÓ Ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng GDMN.
II. Thời gian đào tạo: 2 năm
III. Khối lượng kiến thức toàn khóa:
          102 đơn vị học trình, chưa kể các phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 đvht) và Giáo dục quốc phòng (75 tiết)
IV. Đối tượng tuyển sinh
            Học sinh đã tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương
V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
            Thực hiện theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD-ĐT, ngày 1/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Qui chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp.
VI. Thang điểm: 10