Bạn đang ở đây

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

 

Trình độ đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp

 

Ngành đào tạo :  NGÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

 

Thời gian đào tạo : 12 tháng

 

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trở lên.

 

 

 

I. Giới thiệu chương trình:

 

          Chương trình giáo dục Hệ trung cấp chuyên nghiệp chính qui thời gian đào tạo 1 năm được xây dựng nhằm đào tạo các học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) đồng thời có chứng chỉ tốt nghiệp sơ cấp trở lên của giáo dục nghề nghiệp (có thời gian đào tạo từ một năm trở lên và cùng nhóm ngành học) hoặc đối với người có bằng tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên (ngành khác). Học sinh được đào tạo trong 12 tháng, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ngành Kế toán. Bằng Tốt nghiệp do Trường Trung cấp Tổng Hợp Hà Nội cấp.

 

Chương trình đào tạo học sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; hệ thống lại những kiến thức cơ bản, cơ sở, kỹ năng thực hành về nghiệp vụ Kế toán, ứng dụng công nghệ Tin học trong việc thực hiện các nghiệp vụ Kế toán và các qui trình công tác Kế toán,  giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

 

Học sinh đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo, có sức khoẻ đủ yêu cầu học tập.

 

II. Mục tiêu đào tạo

 

1.1. Mục tiêu chung

 

Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức cơ bản giúp học sinh có lý luận vững vàng về nghề nghiệp, có khả năng tự  nghiên cứu, học tập lên bậc học cao hơn.

 

Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, hiểu biết và tự hào truyền thống dân tộc, tự hào về những chặng đường thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó xây dựng ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy chế của ngành, nội quy của nhà trường, nơi công tác sau này.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể

 

Sau khi kết thúc khóa học, người học phải đạt được những yêu cầu sau:

 

a. Về phẩm chất

 

-Yêu nước, chấp hành đúng pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

 

- Sẵn sàng cùng đồng nghiệp chia sẻ và thực hiện các nhiệm vụ được giao;

 

  - Yêu nghề, say mê, tận tụy với công việc;

 

- Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị;

 

- Có văn hóa giao tiếp. Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn. Quan hệ tốt với cộng đồng;

 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.

 

- Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao

 

- Có khả năng tiếp tục học lên các chương trình đào tạo cao hơn hoặc có thể tuyển chọn, bồi dưỡng vào các vị trí quản lý;

 

- Có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh những điều biến đổi của xã hội và của ngành GDMN.

 

b. Về kiến thức

 

- Hiểu và áp dụng được những kiến thức đại cương vào học các môn chuyên môn.

 

- Hiểu và áp dụng có hiệu quả những kiến thức chuyên môn vào công việc.

 

 • Những kiến thức cơ bản lý luận và phương pháp luận về sự lựa chọn kinh tế của các doanh nghiệp  nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý và kinh doanh có hiệu quả cao.

 • Những kiến thức cơ bản có hệ thống về kinh doanh và vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn.

 • Những kiến thức cơ bản về kinh tế đối ngoại.

 • Những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ  quản trị doanh nghiệp

 • Vai trò của quản trị doanh nghiệp trong kinh doanh và vấn đề đặc thù trong quản trị doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp loại vừa và nhỏ.

 • Những vấn đề mang tính chất nguyên lý chung trong công tác hạch toán, kế toán.

 • Các khái niệm nội dung cơ bản phương pháp tính và phạm vi tính toán các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội tổng hợp.

 • Các khái niệm về nghề nghiệp, nội dung và một số chế độ về quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản cố định, quản lý tài sản lưu động, quản lý lợi tức, quản lý các quỹ của doanh nghiệp.

 • Các nguyên tắc, chế độ, trình tự thao tác các nghiệp vụ kế toán.

 • Các kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động kinh tế trong các doanh nghiệp.

 • Mục đích, phạm vi, các khái niệm, nội dung, trình tự, phương pháp kiểm toán.

  c. Về kỹ năng:

  Sau khi kết thúc khóa học, người học có các kỹ năng sau:

  + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

  + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

  + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp

  + Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

  + Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp

  + Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

  + Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu l.nh đạo và quản l. kinh tế ở đơn vị

  + Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp

  + Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

  + Biết đề xuất các giải pháp tài chính về quản lý tài sản lưu động, quản lý lợi tức, quản lý các quỹ của doanh nghiệp.

    + Tính thành thạo các chỉ tiêu thống kê.

  d. Về thái độ:

  Có thái độ tích cực trong việc rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và có ý thức tiếp tục học lên các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn.

  e. Về sức khoẻ giáo dục quốc phòng:

  Đảm bảo các yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đáp ứng được yêu cầu của nghề và có sức khoẻ tốt để công tác lâu dài trong nghề. Thực hiện được các khoa mục quân sự để dự bị chiến đầu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc khi có yêu cầu.

  III. Khung chương trình đào tạo

  1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và thời gian đào tạo

  Tổng khối lượng chương trình :  54 ĐVHT

  Thời gian đào tạo : 12 tháng