Bạn đang ở đây

Phiếu này dùng để đăng ký trực tuyến nguyện vọng học hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy.

Các thông tin ghi trên Phiếu phải chính xác và đầy đủ để làm cơ sở cho Ban Tuyển sinh xét sơ tuyển. Trước khi điền thông tin phải đọc kỹ Thông báo tuyển sinh.